BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA TIẾNG ANH. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA TIẾNG ANH.

Share This

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA TIẾNG ANH.topic về lợi ích của việc học tiếng anh
topic về lợi ích của việc học tiếng anh bằng tiếng anh
nói về lớp học tiếng anh của bạn bằng tiếng anh
hùng biện về tầm quan trọng của tiếng anh
viết 1 đoạn văn bằng tiếng anh về cách học tiếng anh lop 9
viết bài luận tiếng anh về lợi ích của việc du họcBÀI LUẬN MẪU THEO CHỦ ĐỀ.


The subject I consider most important

Of all the subjects that I study in school, I think that English is the most important subject. It is mainly through the English language that we gain access to the various sources of knowledge.
English is a language which is spoken and understood by many people in most countries of the world. It is, in fact, the most important means of communication among the various countries of the world. Knowledge of new discoveries and inventions in one country is transmitted to other countries through English for the benefit of the world. In this way English helps to spread knowledge and progress.
It is true, however, that in the modern age, the study of Science and Mathematics too should be considered very important. Science has conferred many benefits in man. But it requires little thought to realise that scientific principles cannot be understood well without a good knowledge of a language. And, though other languages such as German and Russian are important in the world of Science, it is English that plays the most important role in spreading scientific knowledge. There is in fact no branch of study that has not been communicated in English. The original writings of great scientists, economists, philosophers, psychologists and others who did not speak and write the English language have all been translated into English. Therefore, one who has a good knowledge of English has access to all the sources of information.
Further, as the English language is used by people of different lands and cultures, it has become very rich. It contains so many words, ideas and thoughts that a good knowledge of English enriches the mind and enables one to express oneself well. It also helps one to think better and to understand the people of other lands. It is for all these reasons that I consider English the most important subject in school.

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA TIẾNG ANH.


BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA TIẾNG ANH.


Trong tất cả các môn tôi học ở trường, tôi nghĩ rằng tiếng Anh là quan trọng nhất. Chủ yếu nhờ thông qua tiếng Anh mà chúng ta có thể tiếp cận nhiều nguồn kiến thức đa dạng.
Tiếng Anh là ngôn ngữ được nói và hiểu biết rất nhiều người đang sống tại phần lớn các quốc gia trên thế giới. Trên thực tế tiếng Anh là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất giữa nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Kiến thức về những phát minh và khám phá mới trong một nước được truyền sang các nước khác thông qua tiếng Anh để mang lại lợi ích cho cộng đồng thế giới. Bằng cách này tiếng Anh góp phần truyền bá kiến thức và sự tiến bộ.
Tuy nhiên, hoàn toàn đúng khi cho rằng trong kỷ nguyên hiện đại, việc nghiên cứu Khoa học và Toán cũng nên được xem trọng. Khoa học đã ban cho loài người nhiều ích lợi. Nhưng không cần suy nghĩ cũng nhận thấy rằng người ta không thể hiểu biết các nguyên lý khoa học mà không có kiến thức về ngôn ngữ. Và mặc dù các ngôn ngữ khác như tiếng Đức và tiếng Nga cũng quan trọng trong giới khoa học, nhưng chính tiếng Anh chiếm giữ vai trò quan trọng nhất trong việc truyền bá kiến thức khoa học. Thật vậy không có ngành nghiên cứu nào mà không liên quan đến tiếng Anh. Tất cả những công trình nghiên cứu nguyên bản của các nhà khoa học, kinh tế học, triết học, tâm lý học vĩ đại đều đã được dịch sang tiếng Anh. Vì thế những ai hiểu biết về tiếng Anh có thể tiếp cận được mọi nguồn thông tin.
Hơn nữa vì được sử dụng bởi nhiều người của nhiều đất nước và nền văn hóa khác nhau, tiếng Anh trở nên rất phong phú. Nó bao gồm rất nhiều từ ngữ, ý kiến và tư tưởng, cho nên một sự hiểu biết sâu sắc về tiếng Anh sẽ làm phong phú trí tuệ và giúp ta diễn đạt ý tưởng của mình tốt hơn. Nó cũng giúp ta suy nghĩ tốt hơn và hiểu biết về con người của những đất nước khác. Với tất cả những lý do này tôi cho rằng tiếng Anh là môn học quan trọng nhất ở trường.MỘT SỐ BÀI LUẬN TIẾNG ANH MẪU:

Tag tìm kiếm:
viết đoạn văn bằng tiếng anh về việc học tiếng anh
topic về lợi ích của việc học tiếng anh
topic về lợi ích của việc học tiếng anh bằng tiếng anh
nói về lớp học tiếng anh của bạn bằng tiếng anh
hùng biện về tầm quan trọng của tiếng anh
viết 1 đoạn văn bằng tiếng anh về cách học tiếng anh lop 9
viết bài luận tiếng anh về lợi ích của việc du học

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages