Bài Luận Tiếng Anh Viết Về Môn Học Ưa Thích Của Tôi. The Subject I Like Best. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Bài Luận Tiếng Anh Viết Về Môn Học Ưa Thích Của Tôi. The Subject I Like Best.

Share This

Bài luận tiếng anh theo chủ đề viết về môn học ưa thích của bạn ở trường. Đây là một bài luận tiếng Anh theo chủ đề đơn giản, dành cho các bạn học sinh 6,7,8,9,10,11,12 luyện tập viết các bài luận đơn giản thông dụng trong quá trình học tiếng Anh.Bài Luận Tiếng Anh Viết Về Môn Học Ưa Thích Của Tôi. The Subject I Like Best.


My name is Mai Lan. The subject I like best at school is art. I like to draw and paint very much. I like to make pictures of the things I see around me.

I painted a picture of a house last week. The art teacher said that it was very good. He put my picture on the wall. I want to draw a picture of a circus. I will do this next week in the art class. I will draw clowns.

I like to paint at home as well. I have a paint box and some paint brushes. I also have an easel. I put a large piece of paper on the easel. I painted a picture of my dog in his basket. He is an old dog. My mother put the picture on the kitchen wall.

I enjoy art very much. I can do ít at school and at home. It isn’t like other school subjects. Art is like a hobby for me.

Bài Luận Tiếng Anh Viết Về Môn Học Ưa Thích Của Tôi. The Subject I Like Best.


Bài Luận Tiếng Anh Viết Về Môn Học Ưa Thích Của Tôi. The Subject I Like Best.

Tên tôi là Mai Lan. Môn học tôi thích nhất ở trường là môn mỹ thuật. Tôi thích vẽ và tô rất nhiều. Tôi thích tạo nên những bức tranh vẽ các thứ ma tôi nhìn thấy xung quanh mình.

Tôi đã tô một bức tranh về một ngôi nhà tuần vừa rồi. Thầy dạy mỹ thuật nói rằng nó rất đẹp. Ông đã đặt bức tranh của tôi lên tường. Tôi muốn vẽ bức tranh về một rạp xiếc. Tôi sẽ làm việc này vào tuần tới ở lớp mỹ thuật. Tôi sẽ vẽ các chú hề.

Tôi cũng thích tô ở nhà. Tôi có một hộp sơn và một số cọ vẽ. Tôi cũng có một giá vẽ. Tôi đặt một miếng giấy lớn lên trên giá vẽ. Tôi vẽ bức tranh về con chó của tôi nằm trong cái giỏ của nó. Nó là một con chó già. Mẹ tôi đặt bức tranh lên trên bức tường trong nhà bếp. Tôi rất thích môn mỹ thuật. Tôi có thể làm việc này ở trường và ở nhà. Nó không giống như các môn học khác ở trường. Mỹ thuật như là một thú tiêu khiển đối với tôi.

Bài Luận Tiếng Anh Mẫu Hay.
tag tìm kiếm:
cách viết bài luận tiếng anh theo chủ đề
cách viết bài luận tiếng anh thi đại học
viết bài luận tiếng anh về ước mơ
viết bài luận tiếng anh về người hàng xóm
viết bài luận tiếng anh về tình yêu
bài luận tiếng anh
bài luận tiếng anh về môi trường
bài luận tiếng anh về sở thích
viết bài luận tiếng anh về gia đình
bài luận tiếng anh về năng lượng
bài luận tiếng anh về ô nhiễm không khí
bài luận tiếng anh về lợi ích của thể thao
bài luận tiếng anh về âm nhạc
bài luận tiếng anh về thể thao
bài luận tiếng anh về lễ hội
bài luận tiếng anh về bạn thân
bài luận tiếng anh theo chủ đề
bài luận tiếng anh về điện thoại
bài luận tiếng anh về bộ phim yêu thích
bài luận tiếng anh về tái chế
bài luận tiếng anh về ngày tết
bài luận tiếng anh đơn giản

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages