Bài Luận Tiếng Anh Viết Về Đồ Chơi Của Tôi. My Toys - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Bài Luận Tiếng Anh Viết Về Đồ Chơi Của Tôi. My Toys

Share This

Tuyển tập các bài luận tiếng anh mẫu theo chủ đề đơn giản dành cho các bạn học sinh, ôn luyện kỹ năng viết các bài luận tiếng Anh thông dụng nhất.Bài Luận Tiếng Anh Viết Về Đồ Chơi Của Tôi. My Toys


I have a lot of toys in my bedroom. I have a lot of cars and trucks.

I often play with them. Sometimes I play with them indoors. Sometimes I play with them in the garden. I do not play with all my toys. My younger brother plays with some of them.

My favourite toy is Lego. I have several boxes of it. I have played with Lego for a long time. At first Dad used to help me build things with it. Now I make things with Lego myself. I make all kinds of things with it. I once made a very large castle. It took many pieces of Lego to make it. I kept it for a long time. Then I took it to pieces. I wanted to make a submarine. I have just finished it.

I enjoy playing with my toys. It’s good fun and I also learn how to make things  while I play.

Bài Luận Tiếng Anh Viết Về Đồ Chơi Của Tôi. My Toys
Bài Luận Tiếng Anh Viết Về Đồ Chơi Của Tôi. My Toys

Tôi có nhiều đồ chơi trong phòng ngủ của mình. Tôi có nhiều xe hơi và xe tải. Tôi thường chơi với chúng. Đôi khi tôi chơi với chúng ở trong nhà. Đôi khi tôi chơi với chúng ở trong vườn. Tôi không chơi với tất cả các đồ chơi của mình. Em trai tôi chơi với một số trong chúng.

Đồ chơi yêu thích của tôi là Lego. Tôi có một số hộp của nó. Tôi đang chơi với Lego trong một thời gian dài. Trước tiên, bố thường giúp tôi xây dựng các thứ với nó. Bây giờ tôi tự làm các thứ với Ly gô. Tôi tạo ra mọi thứ với nó. Có lần tôi tạo ra một toà lâu dài rất lớn. Tôi lấy nhiều mảnh của Lego để tạo ra nó. Tôi gìn giữ nó trong một thời gian dài. Sau đó tôi tách nó ra thành từng phần. Tôi muốn làm một tàu ngầm. Tôi vừa hoàn thành xong.

Tôi thích chơi với các đồ chơi của mình. Thật là vui và tôi cũng học được cách làm các thứ trong khi chơi đùa.

100 Bài Luận Tiếng Anh Theo Chủ Đề.
tag tìm kiếm:
bài luận tiếng anh về món ăn ưa thích
bài luận tiếng anh về món ăn
bài luận tiếng anh về món ăn yêu thích
bài luận tiếng anh về món ăn việt nam
bài luận tiếng anh về bữa ăn
bài luận tiếng anh về nấu ăn
bài luận tiếng anh về bữa ăn hàng ngày
bài luận tiếng anh về món ăn truyền thống
bài luận tiếng anh về thức ăn nhanh
bài luận tiếng anh về 1 ngày làm việc
bài luận tiếng anh về âm nhạc yêu thích
bài luận tiếng anh chủ đề âm nhạc
bài luận tiếng anh về sở thích âm nhạc
những bài luận tiếng anh về âm nhạc
bài luận tiếng anh về chủ đề âm nhạc
bài luận tiếng anh về lợi ích âm nhạc
bài luận tiếng anh về vai trò của âm nhạc
bài luận tiếng anh về lợi ích của âm nhạc
bài luận tiếng anh bảo vệ môi trường
bài luận tiếng anh bằng tiếng anh
bài luận tiếng anh về bản thân
bài luận tiếng anh về bùng nổ dân số

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages